A Somogyi Református Egyházmegye honlapja
"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." (Gal 3,26)


Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszóGoogle Pagerank, SEO toolsfreestat.hu


Balatonendrédi Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal:
8613 Balatonendréd, Fő u. 43.

Lelkipásztor: Apostol Anna Klára

Telefon: 30/6915 615

E-mail: apostolanna838@gmail.com

Istentiszteletek: minden vasárnap 9.30-kor

A gyülekezet honlapja: www.bendrediref.extra.hu

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Bemutatkozik a gyülekezet

Balatonendréden szinte a reformáció Magyarországon való terjedésével egy időben vert gyökeret a református vallás.

1696-ban lakosai már mind kálvinisták voltak.

A XVII. századtól bizonyosan önálló lelkipásztora, prédikátora is volt az endrédieknek.

A reformátusoknak ekkor már templomuk és lelkész- és tanítói lakuk is volt.

1746 és 1786 között az ellenreformáció erősödésével megtörtént a gyülekezet életében a szomorú esemény, melyről az anyakönyvi krónika így emlékezik meg:

„Kegyes olvasó! Állj meg itt kevéssé, és gondold meg figyelmesen és szomorú örvendezéssel /itt 1786-ra utal/, itt kezdődött ama siralmas idő és ama boldogtalan esztendő, amelytől fogva pusztán, óh bizony pusztán állott az endrédi helvét hitvallás szerint a mennyei tudományt valló és az egy Istent – aki Atya, Fiú Szentlélek, Teremtő, Megváltó, Megszentelő, maga halhatatlan, de változást is semmi teremtett állattól el nem szenvedtető szent beszédek szerint tisztelő árva kis eklesia; elannyira, hogy az egy keresztelő szent Jánosnak nem volt szabad itt kiáltó szónak lenni. Meg kellett némulni a harangnak, mert elvétetett, nem zengedezett a templom, sem az éneklő zengedezésével, sem a mennyei Király trombita szavának harsogásával, megnémult Mózes az ő törvényének a bűnös ellen kiáltó mennydörgésével, hallgattak minden szent próféták, de óh fájdalom, maga a Krisztus minden apostolával együtt megszűnt az evangéliumnak lassú szellőjével lengedezni…”

A helyzet 1746-tól kezdve folyamatosan romlott.

A pannonhalmi főapát a tihanyi főapátnak, bizonyos Lécs Ágostonnak azt a tanácsot adta, hogy az endrédi prédikátort el kellene távolítani. Endrédre Ferences rendi szerzetest küldtek, majd nemsokára elrendelte, hogy a következő év tavaszán a kálvinista prédikátornak távoznia kell a községből, addig pedig semmilyen istentiszteleti, vallásos szolgálatot nem végezhet, csak imádkozhat a híveivel.

A reformátusok alázatos levéllel fordultak a főapáthoz, de ő hajthatatlan maradt. Sőt a megmaradt kevés jogot is megvonta a prédikátortól és a hívektől.

A református gyülekezet, bár minden lehetségest megtett, a szörnyű napot nem kerülhette el. A templomot és a lelkészlakot a gyülekezet szeme láttára lerombolták, harangjukat elvették, megtiltották az istentiszteletet és a vallás bárminemű gyakorlását. A református hívek rejtekhelyeken, vagy ablakaikat besötétítve, egymást közösen vigasztalva imádkoztak és könyörögtek szabadításért, mely csak az 1780-as években kezdődött el.

A gyülekezet az 1780-as esztendőtől kezdve újból mozgolódni kezdett, hogy szabad vallásgyakorlatát visszanyerhesse.

1785 tavaszán a reformátusok folyamodást nyújtottak be a felséghez és kérték, hogy engedjék meg nekik, hogy tanítót szerezhessenek, imaházat, s lelkipásztoruk számára lakást emelhessenek. Bár a türelmi rendelet szerint 100 család kellett ehhez, az endrédi 76 család, 460 református beadta a folyamodványt.

A kálvinisták 1786 őszére kijárták, hogy lelkészt szerezhettek, sőt már tiltakoztak, hogy az apát megtiltotta nekik a harangozást, és nem akar nekik telket adni, melyen iskolát építhessenek. November 3-án a helytartó tanács megengedte a harangozást és elrendelte, hogy vegyes iskolát állítsanak fel Endréden.

Végre elkövetkezett az az állapot, melyről a református anyakönyv szerint így ír Kiss Ferenc református lelkész 1786-ban:

„Meghallá az irgalmas és dicsőséges Isten az ő népe fohászkodását, megszáná az elpusztult Jeruzsálemet és alátekintett az ő népének könyörülő királya és egész országunkban, az isteni okos tiszteletre majd közönséges szabadságot parancsolni méltóztatott, melyért dicsőség Istennek! Ámen. De kérded ki által? Amaz ő hűséges szolgája, a mi dávidi kegyességgel, salamoni bölcsességgel, ezékiási tökéletességgel, jósiási buzgósággal uralkodó felséges és koronás II. József császár és királyunknak királyi kegyelmes ediktuma, parancsolatja által, itt azért nyílj meg minden száj és mondjad velem együtt örömmel, éljen, éljen, éljen mindörökké az Úr előtt a Király! Amely örvendetes időben és boldog esztendőben úgy, mint 1786-ban nekünk is, hogy szent Pállal szóljak, mint egy idétlennek feltámadt a természeti, testi napnak Ura, az igazságnak fényes napja, az ő életet adó evangéliumi beszédének drága világával és melegével, amidőn szabadságunk megadatva ezen esztendő pünkösd havának 7. napja lett örömeink és vigasságnak napja. Az isteni tiszteletnek szabadságáról a felséges királyi kegyelmes engedelem publikáltatott 1786. április 6-án, Tallián Antal akkor nemes vármegye főnótáriusa által.”

Az első, újból megengedett istentisztelet idejéig kiméretett a leendő templom helye, a prédikátor háza, udvara és kertje helyével együtt.

Az első istentiszteletet megtarthatták egy nagyobb házban, vagy szabadban is. Esetleg egy hevenyészett kis épületben, amiben a templom felépítéséig összejöttek rendszeresen.

Az első endrédi református ünnepi istentisztelet után megsokasodtak a teendők. A következő hónap június 17-én Torma János (ő volt ekkor az első kurátor), Kötél István, Nemes Bernáth Gergely már harangot hoztak Pestről.

Az 1786-ban épült torony nélküli református templomhoz 1806-ban tornyot építettek és az épületet felújították.

Az endrédi kálvinista gyülekezet viszontagságai, megpróbáltatása és végül öröme azonban nem ért véget azzal, hogy hosszú idő után templomuk is lett, majd néhány évvel később hozzá tornyot is emeltek.

1845. június 14-én villámcsapás érte az új tornyot. A leborult torony anyagából hevenyészett tetőt készítettek, hogy a még megmaradt óraszerkezetet és harangokat megóvják. Csak évtizedekkel később sikerült új tornyot emelniük.

A templom 1883-ban történt felújításának emlékét őrzi a szószékkel szemben lévő márvány emléktábla.

A gyülekezet XX. századi történetében kiemelkedő személyiség Kájel Endre lelkész. Ő 1907-ben érkezett Balatonendrédre. Egy évvel később már diakonisszák segítségével taníttatta a csipkeverést és munkát adott a helybeli asszonyoknak.

A csipkeverés ma is Balatonendréd egyik büszkesége, mely éppen 2008-ban ünnepelte 100. évfordulóját. Kájel Endrét több mint három évtizedes szolgálata után Boruss István, Németh Gyula és Szombathy István követték. Lehetőségeik szűkösek voltak ahhoz, hogy a gyülekezet lelki táplálásánál, a nyáj egyben tartásánál sokkal többet tehessenek. Az elődök által bírt javak nagy részét az egyházellenes állam elvette, kisebb részét a gyülekezet kénytelen volt eladni.

A rendszerváltás után évekig helyettes lelkész szolgált, majd
1996-tól Lapohos András, 2002-től Ficsor Gábor Andor lett a gyülekezet lelkésze.

Az utóbbi évek újra visszaadták a gyülekezet önbizalmát, mely nem emberi erőben való bizalom, hanem sokkal inkább Isten kegyelmének megtapasztalása. Érezhető és látható ez külsőségekben és az avatatlan szem számára láthatatlan lelki megerősödésben is.

Sikerült felújítani a parókia régen leromlott homlokzatát, a gyülekezeti termet, templomunk padlózatát és sok egyéb építményt, eleink örökségét.

Emléket állítottunk közöttünk szolgált lelkipásztorainknak, akiknek áldozatos munkája és szolgálata nélkül talán már csupán egy említésre sem méltó szórványa lennénk valamelyik nagyobb gyülekezetnek.

Gyülekezetünk a számadatok tükrében:

· a településen magukat 2001-ben a népszámláláskor reformátusoknak vallók száma: 201

· a református gyülekezet által a gyülekezethez tartozó személyként nyilvántartottak száma: 170

· a gyülekezet egyházfenntartó tagjainak száma 130
· a gyülekezet választó tagjainak létszáma 130

· a presbitérium létszáma 9 fő.

Bővebb információt gyülekezetünk életéről honlapunkon olvashat:

www.bendrediref.extra.hu

Ficsor Gábor Andor
lelkipásztor
www.reformatussomogy.shp.hu

Honlapkészítés