A Somogyi Református Egyházmegye honlapja
"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." (Gal 3,26)


Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszóGoogle Pagerank, SEO toolsfreestat.hu


Siófoki Református Egyházközség


Székhelye: 8600 Siófok, Újpiac tér 1.

Templom címe: 8600 Siófok, Kele u. 10-13.

Lelkipásztorai:

Bartha Béla vezető lelkipásztor és
Bartháné Tatár Imola beosztott lelkipásztor

Lelkipásztorainak elérhetőségei:

Hivatal: 0684/311-017

Mobil: 0630/632-1641 vagy 0630/632-1640

E-mail: barbela@freemail.hu


A gyülekezet gondnoka:

dr. Baráth István

Gondnokának elérhetőségei:

0684310327 (munkahelyi telefon)

A gyülekezet honlapja: www.refsiofok.huIstentisztelet:

Minden vasárnap 10.00 órától a Kele utcai református templomban
(télen fűtött padokkal), valamint minden hónap utolsó péntekjén 10.00 órától a Korányi Sándor utcai Gondozási központban.

A következő alkalmakon kerül sor úrvacsoraosztásra gyülekezetünkben:

- Böjt első vasárnapján 10.00 órakor.
- Húsvét ünnepének első és második napján (vasárnap és hétfő) 10.00 órakor.
- Pünkösd ünnepének első napján 10.00 órakor.
- Újkenyérért való hálaadás ünnepén (augusztus 20-hoz legközelebb eső vasárnap) 10.00 órakor.
- Újborért való hálaadás ünnepén (október 31. Reformáció ünnepét követő vasárnap) 10.00 órakor.

Gyermek istentisztelet:

Istentiszteletek alkalmával gyermek-istentiszteletre kerül sor a templomunk fűtött gyülekezeti termében. Szeretettel várunk minden gyermeket a vasárnapi alkalmakra, ahol hívő munkatársak a gyermekek nyelvén szólaltatják meg Isten Igéjét.

Bibliaóra:

November első hétfőjétől - húsvétot megelőző hétfővel bezárólag. Hétfőnként 16.00 órától a Kele utcai református templom gyülekezeti termében, fűtött helyiségben.


Hittanórák:

- 1-4. osztályosoknak (iskolaidőben) hetente egyszer az Általános Iskolákban.

- 5. és 6. osztályosoknak (iskolaidőben) szombatonként 9 órától a Kele utcai református templom gyülekezeti termében, fűtött helyiségben.

- 7. osztályosoknak (iskolaidőben) 10 órától konfirmációi előkészítő a Kele utcai református templom gyülekezeti termében, fűtött helyiségben.

Nőszövetség:

Októbertől-májusig, péntekenként 16.30 órától a Kele utcai református templom gyülekezeti termében, fűtött helyiségben.Számadatok:

A településen magukat 2001-ben a népszámláláskor reformátusoknak vallók száma: 2701 fő (Balatonkilitivel együtt).

A református gyülekezet által a gyülekezethez tartozó személyként nyilvántartottak száma: 700 felnőtt és közel 150 gyerek.

A gyülekezet egyházfenntartó tagjainak száma: 2008-ban 434 fő.

A gyülekezet választó tagjainak létszáma: 2008-ban 434 fő.

A presbitérium létszáma: 12 fő.A gyülekezet múltja és jelene

A XX. század elején alakult meg a Balaton-kiliti Református Egyházhoz tartozó Siófoki Református Fiókegyház, melyet Kájel József lelkipásztor gondozott.
Vincze Elek lelkipásztor idejében - mivel a hívek száma folyamatosan nőtt -, megfogalmazódott egy imaház építésének gondolata.
Az 1923-ban felépített imaházat dr. Ravasz László püspök úr szentelte fel szeptember 11-én.
1924-ben sikerült egy 80 kg-os harangot venni a gyülekezetnek.
1926-ban az imaházhoz tornyot építettek.
1936-1947 között dr. Nagy István pásztorolta a gyülekezetet Balatonkilitiből.
1948-tól Egri Ervin lelkipásztor idejében vált a Siófoki Református Egyházközség önállóvá.
A lelkipásztor vezetésével 1966-ban épült fel az új parókia.
1984-től Császár Levente lelkipásztor vette át a gyülekezet vezetését.
1992-1994-között a lelkipásztor és gondnoka vezetésével épült fel az új templom.
1992. október 9-én történt az ünnepélyes alapkőletétel.
1994. szeptember 3-án került sor a templom és a regensdorfi gyülekezet által adományozott 180 kg-os harang felszentelésére. A felszentelést dr. Márkus Mihály püspök úr végezte.
Miután Császár Levente nagytiszteletű úr 2007. június 30.-val nyugdíjba vonult, a gyülekezet Bartha Bélát, volt kaposvári beosztott lelkipásztort választotta meg a gyülekezet vezetésére.
2007. július 1.-én a megválasztott lelkipásztor feleségével, Bartháné Tatár Imolával (aki a gyülekezet beosztott lelkésze) és két gyermekükkel, Botonddal és Bélával, elfoglalták szolgálati helyüket. Azóta azon munkálkodnak, hogy a Siófoki Református Egyházközségben Isten nagyobb dicsőségére folytatódjon a neves elődök által elkezdett gyülekezeti munka.
2008. október 31-én ökumenikus istentisztelet keretében került sor a gyülekezet önállóságának 60 éves évfordulójának megünnepélésére.Ünnepi istentisztelet a Siófoki Református Templomban

Ebben az évben gyülekezetünk megkülönböztetett figyelemmel készült és kiemelt ünnepélyességgel tartotta meg a reformáció napjának ünnepét. Ökumenikus istentiszteleten együtt ünnepeltünk a Siófoki Evangélikus Gyülekezethez tartozó testvéreinkkel, a Balatonkiliti Testvérgyülekezetünk képviselőivel és a Dél-Balatoni Régió Gyülekezeteinek megjelent lelkészeivel és tagjaival.
A reformáció 491 éves emléknapja alkalmával ünnepeltük meg a Siófoki Református Egyházközség önállóvá válásának 60-ik évfordulóját is.
A Lélek megszentelte ünnepünket igében, igehirdetésben (János 6,63. – Lampérth Gábor evangélikus lelkész), fohászban és imában (Bozsoki-Sólyom János kiliti, és Bartháné Tatár Imola siófoki református lelkészek), továbbá ünnepi megemlékezésben, hálaadásban és áldásban (Bartha Béla siófoki református lelkész).
Átéltük és ünnepeltük a Lélek megújító és megszentelő erejét reformátor elődeink munkájában és a siófoki reformátusok mindenkori lelkészi és világi vezetőinek fáradozásait abban, hogy 1948-ban a Balatonkiliti Református Anyaegyházközségtől kiváljunk és Siófokon önálló gyülekezetként működhessünk.
Hálaadó alázattal hallgattuk Bartha Béla nagytiszteletű urunk tudományos lelkiismeretességgel időrendben és név szerint összeállított „emlékezését” az elmúlt 60 esztendő – viszontagságos, gondokkal terhes, de szép reményeiben végül is megvalósult – lényegesebb eseményeiről. Kitűnt ebből, hogy együtt ünneplő testvéreinkkel összeköt bennünket közös múltunk is. 1948-ig ugyanis a Balatonkiliti Református Egyházközség Anyagyülekezetünk volt, a siófoki evangélikusok pedig a múlt század 20-as éveitől 1935-ig (önálló egyházközségük nem lévén) a reformátusokkal együtt, református lelkészi szolgálattal élték hitéletüket.
Mi, ünneplő és emlékező utódok, Lélekkel megáldott, örömteli szívvel adtunk hálát az Úrnak az elmúlt évtizedekért és a megemlékezés ünnepi alkalmáért imáinkkal és – az Enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola Rézfúvós Kvartettje által kísért – énekeinkkel.
Tiszteletünket a templomunkon belül elhelyezett EMLÉKTÁBLA állításával és leleplezésével róttuk le az elmúlt időszak szolgálattevőinek emléke előtt.
Ünnepségünk meghitt szeretetvendégséggel fejeződött be. Istené legyen érte a dicsőség!

Dr. Debreceni Béla, presbiter

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Hálaadó istentisztelet volt Siófokon
a gyülekezet 100. és a templom felszentelésének 15. évfordulója alkalmából

A Siófoki Református Egyházközség gyülekezeti tagjai hatalmas lelkesedéssel készültek a mai napra, végre eljött a rég várt ünnep, gyülekezetünk 100, templomunk 15 éves.

Mire a harang megszólalt, megtelt a "születésnapját" ünneplő templom siófoki és a környező gyülekezetekből érkezett hívekkel.

A harangszó után bevonultak a lelkipásztorok és a házigazda - Bartha Béla siófoki lelkipásztor - köszöntötte az egybegyűlteket, majd a több, mint kétszáz torokból felharsant az ősi zsoltár: "Tebenned bíztunk eleitől fogva..."

Nagy Csaba esperes imádsága után Steinbach József püspök hirdette köztünk Isten Igéjét Péter második levele első részének 4-7. versei alapján.
Rámutatott arra, amit Isten Jézus Krisztusban tett értünk, hogyan jött közel hozzánk és hogyan készített utat magához. Hogyan szült újjá bennünket és az Istenhez való tartozásunk miképpen látszódik meg - kell meglátszódnia - az életünkön.

Köntös László főjegyző imádságával fejeződött be az alkalom első része.

Ezek után Jancsó Tiborné siófoki presbiter olvasta fel a gyülekezet 100 éves történetének összefoglalását, mindeközben a gyülekezet tagjai kivetített képeken követhették nyomon az eseményeket. Régi, megsárgult fényképeken idéződtek fel a régmúlt idők, imaház, gyülekezeti elöljárók, gyülekezeti ünnepségek, imaház renoválása, új templom építése, lelkipásztor-beiktatás, emléktábla...

A gyülekezet templomépítő lelkipásztora és gondnoka - Császár Levente nyugalmazott lelkipásztor és Pataki Géza volt gondnok - emléklapot vettek át, feleségeiket pedig egy csokor virággal lepte meg a Presbitérium. Ugyancsak emléklapot vett át dr. Esze István presbiter, Egyházmegyei Jogtanácsos, mint a 15 évvel ezelőtti és a mostani presbitérium tagja, és Papp Dániel hűséges egyháztag, aki a templomépítés során kimagasló adományával mutatott példát a gyülekezetnek. Gulyás Ádámné következett, aki 50 éve végzi énekvezetői szolgálatát a gyülekezetben. Dr. Baráth István gondnok, Egyházkerületi világi Főjegyző gondnokságának 10 éves évfordulóján vehetett át emléklapot.

Az ünneplő gyülekezetet levélben köszöntők után - Enyingi gyülekezet, Siófoki Evangélikus Gyülekezet - következett Nagy Csaba Somogyi Esperes köszöntése, majd felolvasásra került dr. Balázs Árpád Siófok Város Polgármesterének meleg hangú üdvözlete.

A gyülekezet lelkipásztor a Presbitérium nevében kinyilvánította a Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttműködéséhez való csatlakozási szándékukat, melyre Dancs Ferenc elnök úr megerősítő válasza érkezett.

Az ünnepség a szemben lévő Általános Iskola épületében szeretetvendégséggel folytatódott.

Soli Deo Gloria!

Bartha Béla lelkipásztor

A siófoki gyülekezet és a templom építésének történetét képekben IDE kattintva tekintheti meg!

Steinbach József püspök úr prédikációját IDE kattintva hallgathatja meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
www.reformatussomogy.shp.hu

Honlapkészítés