A Somogyi Református Egyházmegye honlapja
"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." (Gal 3,26)


Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszóGoogle Pagerank, SEO toolsfreestat.hu


Tabi Református Egyházközség


8660 Tab, Kossuth u. 39.

Lelkipásztor: Sándor Zoltán

Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órától

Gyermekistentisztelet: az ünnepek kivételével minden vasárnap 10.00 órától

Telefon: 84/326 834

Mobil: 30/33 44 277

E-mail: sepsi2@freemail.hu

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Kedves Szülők! Kedves Gyermekek!

Református hit- és erkölcstan vagy erkölcstan?


A döntés az Önöké, mivel minden leendő 1. és 5. osztályos tanuló csak egyiket tanulhatja a két tantárgy közül.

Ugye Önök is a legjobbat szeretnék gyermeküknek? Hadd segítsük a döntést!

A változó világban szükség van maradandó értékekre.
Mindenkinek van értékrendje. A hit- és erkölcstan óra a keresztyén értékrend kialakulását segíti.
Egy jó tanóra tele van élményekkel. A hit- és erkölcstan óra érdekes, élménygazdag és gyermekekre hangolt.

Kérjük, tekintse meg a hit- és erkölcstan oktatást ismertető videót, amelyben betekintést nyerhet a református hittanórák érdekes és élménygazdag világába.

Mit tegyen, ha REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN ÓRÁRA SZERETNÉ JÁRATNI GYERMEKÉT???

- Ha a gyermeke 1. OSZTÁLYOS lesz, akkor a beiratkozáskor írásban jelezze igényét az iskola felé.

- Ha gyermeke 5. OSZTÁLYOS lesz, akkor május 20-ig kérheti írásban.

- Ha gyermeke már 2. vagy 6. osztályos lesz, akkor szintén május 20-ig jelezheti írásban szándékát az állami iskola vezetősége felé.

Köszönjük, hogy megtisztelt figyelmével.

SZERETETTEL VÁRJUK GYERMEKÜKET A REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN ÓRÁKON!


Tabi Református Egyházközség és körzete: Tabi, Kapolyi, Bábonymegyeri, Tengődi, Somi, Nagyberényi Református Egyházközségek

Lelkészi Hivatal: 8660 Tab, Kossuth L. u. 39.

Sándor Zoltán lelkész: 0630/3344277;
E-mail: sepsi2@freemail.hu

Sándor Zsuzsa Noémi lelkész: 0630/5744421;
E-mail: zsukacs80@gmail.com

A bemutató videót IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Bemutatkozik a gyülekezet

„Hogy a református egyház mikor kezdődött, ki, vagy kik által alapíttatott, biztosan tudni nem lehet. Az egyház birtokában nincs egyetlen olyan emlék, vagy irat se, mely a tényleges kezdetre vonatkozólag eligazíthatna…” Talán nem szerénytelenség az a vélelmünk, hogy a magyarországi reformáció hajnalán – a későbbi tabi járásnak is – „virágzó eklézsiái” voltak. Ugyanis amint az ismeretes, a mohácsi vész után Enyingi Török Bálint volt az a földesúr, aki nagybirtokain a régi-új tanok elsőrangú pártfogója és előmozdítója lett. Minden bizonnyal már ezidőtájt életre hívattatott az első evangélikus-református eklézsia.

Hogy a jelenlegi imaház előtti temploma volt-e a tabi református felekezetnek, vagy sem, nem bizonyos. Ha volt, lehetett egy elhagyatott, vagy éppen feladásra kényszerített plébániatemplom, melyet – példának okáért – a kuruccal szövetkező reformátusság megszerzett. Vagy lehetett egy egyszerű deszka és sártapics falazatú istenháza-menedék.
Többek között az elmúlt évtizedek sűrű lelkészcseréi alaposan megviselték és megtizedelték városkánk református közösségét, valamint a környék reformátusságát. Mindennél jobban bizonyítja ezt a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi kimutatása szerint készült „vallástérkép”.

A tabi körzet jelentősebb lélekszámú községeiben – protestáns szemszögből – az alábbiak szerint alakult a felekezeti megoszlás. Bábonymegyeren az akkor 937 lakosból 187-en vallották magukat reformátusnak, míg 144-en evangélikusnak. Bedegkéren 547 lakosból 33-an reformátusok és 50-en evangélikusok. Kapolyon 757 lakosból 182-en reformátusok és 17-en evangélikusok. Lullán 241 lakosból 19-en reformátusok és 56-an evangélikusok. Somogydöröcskén 184 lakosból 20-an reformátusok, 18-an evangélikusok.
Somogymeggyesen 604 lakosból 64-en reformátusok és 56-an evangélikusok. Tabon a 4996 lakosból 514-en reformátusok és 515-en evangélikusok. Míg Torvajon a 326 lakosból 24 református és 41 evangélikus.

Tisztán és világosan nyomon követhető: csak Tabon félezer ember vallotta reformátusnak magát (vagyis megkereszteltnek) – ehhez képest írd és mondd: 2(!) százaléknyian vesznek részt az istentiszteleti alkalmakon! Mind lelkileg, mind anyagiak tekintetében teljességgel elerőtlenedtek; igen hosszú és fáradságos munkát igényel a helyiek részéről – a körzet többi eklézsiáival karöltve –, hogy ismét megteremtsék egy helyben lakó lelkész fogadásának feltételeit, aki teljes „erőbedobással” végezhetné ismét a lelkipásztori teendőket!

Egyszóval mindezek ellenére bizakodunk – „amíg élek, remélek” –, hogy mind Tab, mind a tabi körzet reformátussága lassan-lassan ismét öntudatra ébred, és számbéli kevés volta ellenére is megébred haló poraiból. Gondolunk itt e nagy múltú régió egykor volt dicsőségére, hogy abból testi és szellemi erőt merítsünk. Abból is lelki táplálékhoz juthatunk, hogy felismerjük: semmiképpen sem lehet a „véletlen műve”, hogy a Kárpát-medencében éppen ezeken a szemet gyönyörködtető lankákon is működtek táltos-mágus eleink…

Tab-iti sumér eredetűnek mondott szavunk is már magában hordozza a feltámadás lehetőségét, reményét, hiszen jelentése: tűz, karom. Mert a tűz-hamvaiból feltámadó, és újra megelevenedő városkánkat alapítói szkíta-avar eleink bizonyosan tudták: Tabnak így vagy úgy, ha kell „foggal-karommal” ragaszkodva ősei elveihez, de élnie kell. Maga Koppány hadúr is átérezhette: e kies táj – a koppányi juss – számtalan lehetőség őshazája – magyar múltunk, jelenünk és jövőnk jászolágya.

És tudták ezt az utána jövők mind: a dömösi prépost, a ciszterci rend apátja, és minden szerzetese, Enyingi Török Bálint, Bornemissza, Zsebeházi, Rudnay – hogy csak a teljesség igénye nélkül említsük néhányukat –, és a mai neves, vagy éppen névtelen tenni vágyók. Innen érthető, hogy a magyarországi történelmi egyházak felelőssége is fokozott a magyar népi hitvilág keresztyén ápolása, művelése – a nemzeti és az egyetemes kultúra – szempontjából, hiszen a „letűnni látszó s megkopott” magyarságunk és vallásunk letéteményesei ők… Valljuk: a megmaradás, az élni akarás, a várva-várt főnixi megéledés, újhodás csak együtt-egymással lehetséges!

Gyülekezetünk a számadatok tükrében:

· a településen magukat 2001-ben a népszámláláskor reformátusoknak vallók száma: 514 (4.996 lakosból)

· a református gyülekezet által a gyülekezethez tartozó személyként nyilvántartottak száma: ~ 280 fő

· a gyülekezet választó tagjainak száma: 180 fő

· a presbitérium létszáma: 9+3.
www.reformatussomogy.shp.hu

Honlapkészítés